Какой у Молдовы энергетический потенциал? Сколько мы можем прожить на возобновляемой энергии?


Энергетический потенциал Молдовы

Менее чем за 200 лет человеческой деятельности в сфере производства и потребления топлива, природного газа «нам удалось» высвободить столько углекислого газа, сколько потребовалось бы действующему вулкану в течение миллиона лет.

70% энергии, потребляемой гражданами нашей страны, импортируется. Мы почти на 100% зависим от российского газа как для бытового и промышленного потребления, так и для производства электроэнергии. 

B 5-ти специальных выпусках на «Edu Tolk» Мишель  вместе со Стеллой Жемна из проекта «Aprinde Becul»  говорят об образовании и окружающей среде. В ​​3-ем эпизоде о объясняется что означает энергоэффективность и как мы можем добиться этого в Республике Молдова.

Как и другие страны, Молдова обладает энергетическим потенциалом за счет собственных ресурсов: от ветра, воды, солнца, биомассы. Доступен солнечный свет – 1950 ч/год (север) – 2210 ч/год (юг).

Мощность производства энергии за счет ветра оценивается в 20,8 ГВт, которая способна производить 50,2 ТВт/ч в год, что в 12 раз превышает нынешнее потребление электроэнергии в стране. Цена в счет-фактуре, которую мы платили бы, если бы перешли на энергию ветра, будет равна нынешней цене, которую мы платим за электроэнергию, между 1,57-2 леями за кВт/ч. Энергетический потенциал биомассы и биогаза составляет почти 9%.

Представьте, если бы мы постепенно отказались от всех видов топлива и стали бы снабжаться энергией природы: солнечный свет, вода, ветер, геотермальная энергия. растения на Земле поглощают 3 триллиона кВт солнечной энергии в час. В 20 раз больше энергии, чем нам нужно, только от солнца.

Через 20 лет возобновляемые источники энергии могут стать основными или единственными источниками энергии. Таким образом, наше воздействие на окружающую среду будет находиться в гармонии с природой, а не вредить ей.

Видеоролик был снят в рамках проекта «Расширение прав и возможностей граждан в Республике Молдова», финансируемого Европейским Союзом и реализуемого Агентством международного сотрудничества Германии (GIZ). Партнером проекта по повышению потенциала наглядности, коммуникации и вовлечения граждан является Ассоциация независимой прессы (API).

Potențialul energetic al Moldovei

În mai puțin de 200 de ani de activitate umană de producere și consum de combustibil, gaze naturale ” ne-a reușit„ să degajăm atât de mult dioxid de carbon cât i-ar fi luat unui vulcan activ timp de un milion de ani. 

70%  din energie consumată de cetățenii țării noastre este importată. Suntem dependenți de gazul rusesc în proporție de aproape 100%, atât pentru consum casnic și industrial, cât și pentru producerea energiei electrice. 

Michelle de la Edu Tolk împreună cu Stella Jemna de la Aprinde Becul au decis să facă 5 emisiuni în care pun mai multe întrebări despre mediu și cum această informație poate fi încadrată în educație. În episodul 3 explică ce înseamnă eficiența energetică și cum o putem atinge în Republica Moldova.

La fel ca și alte țări, Moldova are potențial energetic din resursele proprii: Din vânt, apă, soare, biomasă.  

Dispunem de lumina soarelui – 1950 h/an (la Nord) –  2210 h/an (Sud) 

Capacitatea de producere a energiei datorită vântului este estimată la 20,8 GW, capabilă să producă anual 50,2 TWh, de 12 ori mai mult decât consumul actual de energie electrică al țării.  Prețul din factură care l-am plăti dacă am trece la energia eoliană ar fi egal cu prețul actual pe care îl plătim pentru energia electrică, între 1,57-2 lei kw/h.  

Biomasa și biogazul are un potențial energetic aproape 9%.

Plantele de pe pământ captează 3 trilioane de kw de energie solară pe oră. De 20 de ori mai multă energie decât avem nevoie noi doar de la soare.

În 20 de ani s-ar putea ca energia regenerabilă să devină principala sau singura sursă de energie. Astfel impactul nostru asupra mediului ar fi în armonie cu natura și nu în detrimentul său.

Spotul video a fost realizat în cadrul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru creșterea potențialului de vizibilitate și comunicare și implicare a cetățenilor este Asociația Presei Independente (API).

 

Telegram