Кампания «Eu vin din Moldova» представляет винодельни страны: Fautor
Telegram

Винодельня «Fautor» находится в 100 км от столицы, в селе Тигечь, где по традиции выращивают виноград и производят вино. Вино «Fautor», которое принесло известность селу, теперь занимает почетное место в местном музее истории и этнографии, среди многочисленных экспонатов, открывающих историю села.

«Fautor» – это результат труда одной семьи, которой удалось переделать бывшее советское производство в современное производство с новым оборудованием. С 2003 по 2006 год были применены новые технологии и высажены новые виноградники, сейчас плантации «Fautor» занимают около 350 га. Они расположены в микрозоне Тигечь, являясь частью винодельческой зоны «Valul lui Traian» с юга Молдовы. Микрозона Тигечь – уникальна, поскольку здесь благоприятные условия для производства качественных вин, как красных, так и белых.

Команда «Fautor» – приверженцы инноваций в виноделии. Недавно было выпущено особое вино – «Албарино», произведенное из одноименного сорта винограда, испанского происхождения, выращенного на плантациях «Fautor». Новинкой этой осени является вино «Negre» – удачный ансамбль Фетяскэ Нягрэ и Рарэ Нягрэ. Вина «Fautor» пользуются успехом как на местном, так и на внешнем рынке, завоевывая медали в международных конкурсах и поощрения на специализированных выставках.

На винодельне «Fautor» выдерживаются самые лучшие, произведенные здесь вина, а также более старые коллекции, созданные виноделами предприятия, среди которых есть ценные экземпляры, выдержанные десятилетиями. Название «Fautor» имеет латинское происхождение и означает «творец, автор», такое название обязывает к максимальной ответственности за качество и индивидуальный подход винодела.

Данная статья подготовлена в рамках Проекта Конкурентоспособности Агентства США по Международному Развитию (USAID). Проект поддерживает усилия Молдовы по продвижению сильной, диверсифицированной и ориентированной на экспорт экономике, способствуя повышению конкурентоспособности в трех ключевых секторах Молдовы: винный сектор и туризм, сектор легкой промышленности (особенно одежда, обувь и аксессуары),и сектор информационных технологий и коммуникации. Эта помощь стала возможной благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по Международному Развитию (USAID) в сотрудничестве с правительством Молдовы.

Campania „Eu vin din Moldova” prezintă vinăriile din țară: Fautor

Vinăria „Fautor” se află la 100 km distanță de capitală, în satul Tigheci, unde, tradițional, se cultivă viță-de-vie și se produc vinuri. Produsul care a făcut satul celebru, vinul „Fautor”, și-a găsit loc de cinste și în muzeul local de istorie și etnografie, printre multiplele exponate care vorbesc despre istoria satului.

„Fautor” este rodul muncii unei familii, care a reușit să transforme o fostă fabrică de tip sovietic într-o întreprindere modernă, cu dotări performante. În perioada 2003-2006 au fost implementate tehnologii avansate și plantate vii noi, pentru ca astăzi podgoriile „Fautor” să se extindă pe un areal de cca 350 ha. Acestea sunt amplasate în microzona Tigheci, făcând parte din zona vitivinicolă „Valul lui Traian”, la sudul Moldovei. Microzona Tigheci este unică, oferind condiții favorabile pentru producerea vinurilor de calitate, atât albe, cât şi roşii.

Echipa „Fautor” este adeptă a inovațiilor în vinificație. Recent compania a lansat un vin deosebit – „Albarino”, produs din soiul cu același nume, de origine iberică, cultivat în podgoriile „Fautor”, iar noutatea acestei toamne o reprezintă vinul „Negre”, un asamblaj reușit din Fetească Neagră și Rară Neagră. Vinurile „Fautor” se bucură de succes atât pe piața locală, cât și pe plan internațional obținând medalii la concursurile internaționale și mențiuni la expoziții specializate.

În crama „Fautor” se maturează cele mai bune vinuri produse aici, dar și colecții mai vechi, create de vinificatorii întreprinderii, printre care exemplare prețioase, de acum câteva decenii. Numele „Fautor” are originea din limba latină şi înseamnă „creator, autor”, purtând semnificația unei responsabilități maxime pentru calitate și abordarea personalizată a vinificatorului.

Acest articol a fost realizat în cadrul Proiectului de Competitivitate al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Proiectul susține eforturile Republicii Moldova de a promova o economie puternică, diversificată și orientată spre export, contribuind la creșterea competitivității în sectoare-cheie: sectorul vitivinicol și turism, industria ușoară (în special îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii) și sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Această asistență este posibilă datorită suportului generos al poporului American, prin intermediul USAID, în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova.

Telegram