Aproprierea prin artă a spaţiului public
Начало: 12/03/2015 - 13:00
Место: Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, str. 31 August 1989 nr. 137, FAP, blocul III, sala 101
Цена: free
FACEBOOK

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău
FAP, blocul III, sala 101

12 martie 2015, ora 13:00

Lilia DRAGNEVA: Arta comunitară

Arta comunitară este o artă ce vizează relația și interacțiunea dintre spațiile publice și private, într-un context teritorial, în ideea unei mai bune redefiniri a comunităţii dintr-o anumită zonă. Formează conștiința comunitară și angajamentul social, sensibilizează receptarea civică. În această ordine de idei, ne propunem să discutăm despre acest fenomen, începând cu o scurtă incursiune în istoria apariției acestuia, prin câteva exemple, similare ca mod aplicativ, dar diferite, în dependență de necesitățile și contextul în care se aplică. Vom vorbi desre câteva exemple în contextul universal, regional și vom prezenta câteva proiecte aplicate la nivel local. În final, vom încerca să identificăm nodurile comunitare vulnerabile de la Chișinău și din zonele rurale din Rep. Moldova, care ar necesita în viitor intervenții social-artistice de acest gen.

razdelitel

Lilia DRAGNEVA este o artistă, curator şi cercetătoare din Chişinău, Moldova. Din 1999 ea a este Directorul Centrului de Artă Contemporană KSAK din Chişinău şi curatoarea proiectului ALTE ARTE TV, care a fost difuzat la Televiziunea Naţională a Moldovei în cadrul proiectului „relaţii” (din 2004). Este de asemenea cercetătoare la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi profesoară de istorie a artei la Academia de Stat a Artelor, printre altele. Cercetarea mea se concentrează asupra necesităţilor unei educaţii alternative în domeniul artei contemporane, posibilităţi de cooperare cu diverse instituţii de educaţie (de arte) şi căi pentru a stimula gramaţia artistică pentru un public mai larg.

Academy of Music, Theatre and Fine Arts
31 August 1989 str., nr. 137, Chisinau
FAP, blocul III, room 101

March 12, 2015, 1 pm
Lilia DRAGNEVA: Community art

Community Art is an art that concerns the relationship and interaction between public and private spaces, in a territorial context, in the idea of a better redefinition of community in a particular area. It forms the community awareness and social commitment, sensitizes civic reception. In this context, we propose to discuss this phenomenon, beginning with a brief overview of its occurrence, by some examples, which have a similar applicative manner, but different, depending on the needs and context in which it is applied. We’ll present several examples from the universal and regional contexts and will discuss some projects implemented locally. Finally, we will try to identify vulnerable community nodes in Chisinau and rural areas of the Rep. of Moldova, which would require future social and artistic interventions of this kind.

razdelitel

Lilia DRAGNEVA is an artist, curator and researcher, based in Chisinau, Moldova. Since 1999, she has been the Director of the Center of Contemporary Art [ksa:k] in Chisinau, and curator of the ALTE ARTE TV – which was broadcasted on national Moldovan TV in the framework of “relations” (since 2004). She is also a researcher in the Moldovan Academy of Science and an art history teacher at the State Academy of Arts, among others. My research focuses on the needs for alternative educational models in the fields of contemporary arts, possibilities of cooperating with various (art-) educational institutions and ways to stimulate artistic literacy among a wider public.

Telegram