Aproprierea prin artă a spațiului public
Начало: 29/01/2015 - 13:00
Конец: 19/02/2015 - 13:00
Место: AMTAP, FAP, blocul III, sala 101
Цена: free
FACEBOOK

Aproprierea prin artă a spațiului public

29 ianuarie – 19 martie 2015

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău
FAP, blocul III, sala 101

Proiect Pilot – MA Teoria și Critica în Artă, Practici Curatoriale

Proiectul presupune un curs de formare/pilot care ar anticipa și ar pregăti terenul pentru lansarea în viitor a unui program de masterat ce s-ar axa pe procesele teoretice și critice în arta contemporană, de asemenea pe practicile curatoriale. Ne propunem să organizam un ciclu de lecții, adresate studenților și profesorilor de la AMTAP, conduse de specialiști și experți în domeniu din Rep. Moldova. Ideea acestui ciclu prevede explorarea potențialului local. În această ordine de idei, ne propunem să lucrăm cu experții locali, invitându-i să contribuie la subiectul – Spațiul și Sfera Publică, accentul fiind pus pe o serie de practici ale curatoriilor și organizațiilor/inițiativelor artistice din Moldova (Lilia DRAGNEVA).

Afis-AMTAP_web

Program:

29 ianuarie 2015, 0ra 13:00

Lilia DRAGNEVA: Arta de subsol (Spații Artistice Alternative)

Prelegerea va fi axată pe descrierea și analiza organizațiilor independente din Moldova din punct de vedere al aplasării lor geografice, ce condiționează orientările strategice și activitățile, dictate de spațiul gestionat.
Tot aici va fi prezentat proiectul KunsTraume, lansat de Institutul Goethe – București, și Ministerul de Experne din Germania în Moldova. Un proiect lansat în ideea explorării posibilităților comunității artistice din Moldova de a revendica spațiile abandonate sau neutilizate și reutilizarea lor în interesul societății civile și a comunității locale.

5 februarie 2015, ora 13:00

Ovidiu ȚICHINDELEANU: „Spaţiul public Bucureşti” 2007

12 februarie 2015, ora 13:00

Vladimir US: Revendicarea spatiului public prin practici artistice

19 februarie 2015, ora 13:00

Ovidiu ȚICHINDELEANU: Scurtă istorie a privirii

26 februarie 2015, ora 13:00

Vitalie SPRÎNCEANĂ: Sfera culturala publică și transformările ei

5 martie 2015, ora 13:00

Lilia DRAGNEVA: Arta comunitară

12 martie 2015, ora 13:00

Ștefan RUSU: Practici curatoriale si transformarea sferei publice in contextul post-socialist. Cazul Republicii Moldova si a orasului Chisinau

19 martie 2015, ora 13:00

Ștefan RUSU: Practica artistică ca dispozitiv de re-imaginare a contextului social

mai multe detalii despre program: oberliht.com

– – –

Lilia DRAGNEVA este o artistă, curator şi cercetătoare din Chişinău, Moldova. Din 1999 ea a este Directorul Centrului de Artă Contemporană KSAK din Chişinău şi curatoarea proiectului ALTE ARTE TV, care a fost difuzat la Televiziunea Naţională a Moldovei în cadrul proiectului „relaţii” (din 2004). Este de asemenea cercetătoare la Academia de Ştiinţe a Moldovei şi profesoară de istorie a artei la Academia de Stat a Artelor, printre altele. Cercetarea mea se concentrează asupra necesităţilor unei educaţii alternative în domeniul artei contemporane, posibilităţi de cooperare cu diverse instituţii de educaţie (de arte) şi căi pentru a stimula gramaţia artistică pentru un public mai larg.

– – –

Aproprierea prin artă a spațiului public este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Fundația Culturală Europeană. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

Appropriation of public space through art

January 29 – March 19, 2015

Academy of Music, Theatre and Fine Arts
31 August 1989 str., nr. 137, Chisinau
FAP, blocul III, room 101

Pilot Project – MA Theory and Criticism in Art, Curatorial Practices

The project includes a pilot/formation course that would anticipate and prepare the ground for launching in the future a master program focused on the theoretical and critical processes in contemporary art, as well as on curatorial practices. We intend to organize a cycle of lessons for students and professors from AMTAP, led by specialists and experts in the field from the Republic of Moldova. The idea of this project is to explore the local potential. Therefore we intend to work with local experts, inviting them to contribute to the topic – the Public Space and Sphere, the emphasis being put on a series of curatorial practices and on arts organizations/initiatives from Moldova (Lilia DRAGNEVA).

Afis-AMTAP_web

Program:

29 January 2015, 1 pm

Lilia DRAGNEVA: Underground art

The lecture will focus on describing and analyzing the independent organizations from Moldova from the perspective of their geographic location, which conditions their strategic orientations and their activities, dictated by the managed space.
The project KunsTraume, launched by the Goethe Institute – Bucharest and the Foreign Ministry of Germany in Moldova will also be presented. A project that was launched in order to explore the possibilities of the artistic community from Moldova to claim the abandoned or unused spaces and to reutilize them in the interest of civil society and the local community.

5 February 2015, 1 pm

Ovidiu ȚICHINDELEANU: “Public Space Bucharest” 2007

12 February 2015, 1 pm

Vladimir US: Reclaiming public space through artistic practices

19 February 2015, 1 pm

Ovidiu ȚICHINDELEANU: A brief history of sight

6 February 2015, 1 pm

Vitalie SPRINCEANA: The cultural public sphere and its transformations

5 March 2015, 1 pm

Lilia DRAGNEVA: Community art

12 March 2015, 1 pm

Stefan RUSU: Curator practices and the transformation of public sphere in the post-socialist context. The case of the Republic of Moldova and the city of Chisinau

19 March 2015, 1 pm

Stefan RUSU: Artistic practice as device for re-imagining the social context

more details about the program: oberliht.com

– – –

Lilia DRAGNEVA is an artist, curator and researcher, based in Chisinau, Moldova. Since 1999, she has been the Director of the Center of Contemporary Art [ksa:k] in Chisinau, and curator of the ALTE ARTE TV – which was broadcasted on national Moldovan TV in the framework of “relations” (since 2004). She is also a researcher in the Moldovan Academy of Science and an art history teacher at the State Academy of Arts, among others. My research focuses on the needs for alternative educational models in the fields of contemporary arts, possibilities of cooperating with various (art-) educational institutions and ways to stimulate artistic literacy among a wider public.

– – –

Appropriation of public space through art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with Contemporary Art Centre from Chisinau and Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of European Cultural Foundation. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.

Telegram