Mamaliga Warriors: Mongol Rally 2014
Telegram

AVENTURA

separator_scurt În zilele noas­tre, pen­tru majori­tatea, lumea înseamnă o hartă dintr-​o carte de geografie, un corp geo­met­ric, o minge cu fusuri orare, care poate fi explo­rată din câteva click-​uri în timp ce mănânci un sand­wich în pauza de masă. Călă­to­ria în jurul lumii nu mai aparține fan­tas­tic­u­lui; în câteva ore poți ajunge din Islanda în Noua Zee­landă și din Japonia în Argentina, unica aven­tură fiind norii moi pe care aluneci. Cu câteva sec­ole în urmă a fi un sim­plu poş­taș pe dili­gență era o neb­unie. Dar ce-​ai zice de-​o car­a­vană pe Dru­mul Mătăsii?

mongolog

Mon­gol Rally a fost înfi­ințat în 2004 de către un grup de pri­eteni pen­tru care călă­to­ria și aven­tura făceau parte din rutina zil­nică, numindu-​se The Adven­tur­ists. Lucrurile devenind din ce în ce mai sim­ple și acce­si­bile pen­tru ei, urci un munte, cobori un râu, intri și ieși dintr-​o peșteră, s-​au gân­dit să facă ceva mult mai inci­tant și mai extra­or­di­nar. Așa a apărut Mon­gol Rally.Reg­ulile sunt sim­ple: con­duci din Lon­dra până în Ulaan­baatar, unica restricție fiind capac­i­tatea motoru­lui, care nu tre­buie să depășească 1000 cm3. Cum și pe unde va ajunge acolo își alege fiecare echipă. Ai la dis­poz­iție 6 săp­tămâni pen­tru a ajunge la des­ti­nație. În 2004 au par­tic­i­pat 6 echipaje, iar în 2013 — 297. Motto-​ul aven­turii este: „If noth­ing goes wrong, every­thing has gone wrong!”

Oare poţi descrie adâncimea mării, imen­si­tatea munţilor, res­pi­raţia deşer­tu­lui sau îmbrăţişarea gheţii? La între­barea asta o să încer­căm să vă răspun­dem. Pen­tru asta se iau 4 pri­eteni cu accent Pruto-​Nistrean, li se dă voie să facă orice (cu condiţia să-​şi depăşească lim­itele) şi se lasă în cădere liberă din Marea Bri­tanie în Mon­go­lia cu accel­er­aţia decăderii libere negli­ja­bilă (să fim seri­oşi, cine nu are defecte?). În opinci, cămaşă, iţari şi chimir, căci­ulă sau pălărie, suman şi cojoc, cu butel­cuţa cu lichid tra­ducă­tor de limbi şi făcă­tor de pri­eteni, cu vân­tul bătând din şi spre cele patru parţi, vom împrăş­tia şi culege zâm­bete, vom face trafic de bună dis­poz­iţie şi vom ridica secre­tul mămăligii cu brânză către alte dimen­si­uni plan­etare sau şi mai departe (dacă mai prin­dem bilete inter­galac­tice). Homo sapi­ens sapi­ens a coborât din copac să exploreze lumea, românul, după unele surse neo­fi­ciale, ar fi ieşit din beci. Nu vrem să des­fi­inţăm prejudecăţi sau să impunem reg­uli noi, vom face o excepţie (a se citi min­ci­ună) şi vom spune că am ieşit de la ser­vi­ciu să cucerim Supernova.

 

Drumul

ornament

Ideea aven­turii s-​a năs­cut din sim­plul motiv de glob­alizare sau uni­formizare mapa­mon­di­ală. Am cău­tat să vedem ce nu are Mon­go­lia şi ce putem lua de la ea. Au de toate! Am cău­tat în isto­rie, am citit man­u­scrise de la descăle­carea Mon­goliei până la declinul Imperi­u­lui Mon­gol şi ceea ce am descoperit ne-​a derutat com­plet. Cică, în anti­chi­tate exista un cult al pastei gal­bene în întreaga Mon­golie, India, China si Japonia. Tem­ple şi case de rugă­ci­uni erau pre­tutin­deni, era cel mai răspân­dit cult din vre­mea aceea pe tim­pul căruia a dom­i­nat pacea şi înţelegerea între popoare. Cul­tul a fost adus de către un savant mon­golez, care pe-​atunci ar fi rătăcit prin apele Mării Negre în căutarea echili­bru­lui din­tre trup şi suflet, ghi­dat de leg­en­dele sur­sei feri­cirii dacilor.Şi-​a atins visul îndată ce a coborât pe mal în drep­tul cetăţii Vama Veche, unde, câţiva local­nici com­plet goi și feri­ciţi, îşi prepa­rau pasta sub cerul înste­lat. După câţiva ani, în care a învăţat totul despre necunos­cuta pastă şi efectele ei benefice col­indând întreg are­alul feri­cirii, de la Tim­işoara la Tighina,de la Cernăuţi la Călăraşi şi de la Baia Mare la Cetatea Albă, Ion Botezatul (acesta fiind numele lui nou de botez) s-​a întors spre locurile natale, unde a con­struit primul tem­plu „Ариун сүм шар Зуурмагийг” care există şi în zilele noas­tre. Din păcate, este în parag­ină şi nu se mai roagă nimeni în el, iar altarul în formă de ceaun, care altă­dată strângea zeci de mii de suflete, este gol şi pustiit. Ast­fel, scopul aven­turii este renaşterea sper­anţei, redescoperirea zorilor feri­cirii pier­dute, refac­erea Dru­mu­lui Mămăligii!

Новый рисунок (2)

Dru­mul Mămăligii va fi unul de excepție. Vom începe din Lon­dra, vom stră­bate bătrânul con­ti­nent până la Istan­bul, căutând în el urmele Con­stan­tinopolu­lui, cu stații în multe locuri mar­cate și nemar­cate, ca local­i­tatea Dur­buy, Bel­gia — cel mai mic oraș din lume — Ohrid, Mace­do­nia unde vom vorbi armînește. Vom stră­bate toată Tur­cia, țările Cau­cazu­lui de sud și Iranul, teleportându-​ne pe rând între fos­tele imperii. Vom ajunge la mar­ginea Gropii Iadu­lui din Turk­menistan și, scăpând cu viață, ne vom avânta spre cele­lalte “-stan”-uri. Vom întinde cor­tul la mar­ginea celui mai mare rez­er­vor de apă plată din lume — Lacul Baikal, apoi, ghicind un nou început, cu cât ne vom apropia de final, vom intra tri­um­fă­tor în Ulaan­baatar unde, bineînțe­les, vom împărți mămăligă cu toată lumea!

Новый рисунок

Echipajul Marţian

ornament

 

Patru. Cifra per­fectă! Se împarte fără rest la patru! „Trei din patru mem­bri ai echipei sunt extra­or­di­nar de unici”, spune mod­est fiecare al patrulea mem­bru. În real­i­tate, dacă ne-​am apuca să-​l descoasem pe fiecare, am face gheme de diferite culori și forme — pătrat, tri­unghi, oval, trapez — în depen­dență de vise și real­ități. Firul care ne leagă este cel al aven­turii. La drum!

radu

 

Radu (Cheia Sol)

Câteo­dată, nici nu-​ți dai seama, când, crezând că ești coer­ent și aproape de punc­tul tan­gențial per­fect, observi, cu naiv­i­tate matură, sed­i­menta­rea extrap­o­lată și asin­cronă a ideilor. Straniu!

 

oleg

 

Oleg (Şoferul Nav­i­ga­toru­lui)

“Nu așa! Dă să-​ți arăt eu”. Rezolvarea pare imposi­bilă din punc­tul de vedere al altor păreri. Nu reușesc numai necred­in­cioșii, prea­cred­in­cioșii mei!

 

misha

 

Misha (Nav­i­ga­torul)

“Omul e bre­loc la barbă!”. Ar fi prac­tic imposi­bilă sep­a­rarea celor două entități, cum nu poate trăi trupul fără suflet. Oare barba după moarte unde pleacă?

 

igor

 

Igor (Imor­tal­iza­torul)

“Încer­căm până iese bine, și după asta mai încer­căm o dată”. E greu să fii per­fect în dinam­ica con­tinuă a lanțu­lui trofic. Rezistă doar cel cu bot­niță la modestie.

 

Căluţu

ornament

Ce fel de gospodărie fără cal? Ca să umplem golurile imag­inare și să evap­orăm miturile despre căratul baga­jelor, am ales un armăsar de 1000 cm3 (limita max­imă), care ne va zbura atât de aproape de pământ, încât să avem impre­sia că-​l atingem. Niște Feți Fru­moși călare pe zmeu, asta sun­tem! Îi plac provocările, dar are lim­ite, îl are pe vino-​ncoace, dar e mod­est, citește mult (în gen­eral indi­ca­toare), dar nu poartă ochelari, face sport, dar nu pierde momen­tul să ia o „Bucu­ria”, să-​și toarne în pahar o can­ti­tate legală de licoare din polobocul de pe spate, să privească cerul și să mediteze — „La steaua care-​a răsărit /​E-​o cale-​atât de lungă”, vorba poe­t­u­lui. Îi zice Căluţu, pore­clit de păgâni Suzuki Wagon R. Cu toate cele N motoare, cu viteza top­irii ghețar­ilor, înainte!

auto

Caritate

ornament

Nici un zâm­bet nu tre­buie să se risi­pească sin­gur, ci tre­buie să stârnească altele, ca un lanț infinit ce se pierde undeva în viitor. Fiecare din­tre noi poate (tre­buie) să fie o păr­ti­cică dintr-​un viitor mai bun, lăsând prezen­tul tre­cu­tu­lui. Ast­fel, și scopul Mon­gol Rally este să salveze zâm­betele viitoare prin aven­tură și excur­sii în necunos­cut. Cool Earth este car­i­tatea ofi­cială a Mon­gol Rally, care își prop­une să salveze pădurile trop­i­cale. Car­i­tatea pro­pusă de echipa Mama­li­gaWar­riors este una mai apropi­ată sufle­tu­lui româ­nesc și mai bal­sam­ică. Ne prop­unem să ajutăm 2 familii nevoiașe cu mulți copii: una din Repub­lica Moldova (familia Ter­tiuc) și alta din Româ­nia (familia Chis). Așa cum fiecare echipa tre­buie sa doneze minim 1200€ (din care cel puțin 600€ tre­buie să fie donate eveni­men­tu­lui car­i­tabil ofi­cial Cool Earth), primii 600€ don­ați vor merge către Cool Earth, restul de bani adunați vor fi împărțiți în mod egal între Familia Chis și Familia Ter­tiuc. Bineînțe­les, puteți dona nu numai bani, acești copii având nevoie și de jucării, haine, cărți etc. Scrieți-​ne un mesaj despre intenție și vă vom spune cum și unde puteți trim­ite don­ația. Așa să ne ajute Dumnezeu!

btn_donate_MM

Detalii

 

Telegram