#БезВзяток: как украинские беженцы могут внести вклад в борьбу с коррупцией в Молдове
Telegram

#БезВзяток: как украинские беженцы могут внести вклад в борьбу с коррупцией в Молдове

Украинцы, которым пришлось искать убежища, спасаясь от вооруженного конфликта, теперь строят новую жизнь в Молдове. Так как конфликт все продолжается, они прилагают значительные усилия, чтобы интегрироваться в наше общество. У нас нашли приют около 100.000 человек – численность этого сообщества равна населению Бэлць. Они изучают румынский язык, ищут работу, узнают о своих правах и стремятся жить в безопасной обстановке.

При предоставлении временной защиты беженцам легче планировать свою жизнь в Молдове, поскольку этот статус предоставляет им ряд прав при интеграции, в числе которых:

 • первичная и скорая медицинская помощь;
 • доступ к всеобщему государственному образованию;
 • социальная помощь и меры социальной защиты;
 • право на трудоустройство и др.

Получившим статус временной защиты все вышеперечисленное предоставляется бесплатно, как и местному населению. «Когда вам заявляют, что от вас требуется определенная сумма в обмен на гарантированную бесплатную услугу, или когда беженец становится свидетелем проявлений коррупции, очень важно, чтобы о таких происшествиях сообщалось немедленно, особенно в органы, ответственные за рассмотрение подобных уведомлений. Бенефициары и беженцы должны понимать и осознавать, что их законные права не ставятся под сомнение, если у  них вымогают взятку, и, столкнувшись с такой ситуацией, они должны знать, что это преступление, карающееся Уголовным кодексом Республики Молдова, и самое суровое  наказание за него – лишение свободы», – объясняет Татьяна Агаки, юрист Центра по правам женщин.

Как сообщать о случаях коррупции?

Исходя из того, что проявления коррупции наносят существенный ущерб экономическому прогрессу и качеству жизни общества, юрист призывает беженцев и сообщества, в которых они проживают, сообщать о случаях коррупции и вымогательства взяток при предоставлении бесплатных льгот – сделать это можно следующим образом:

 • позвонив по номеру Национальной Антикоррупционной Линии НАЦ: 080055555;
 • подав жалобу о случаях коррупции, с которыми они столкнулись, непосредственно в НАЦ.

Беженцами становятся поневоле. Коррупционерами – по собственному выбору. Вы вправе жить в безопасности #безвзяток!

О кампании

«Вы вправе жить в безопасности #безвзяток!» – информационная кампания, посвященная предотвращению коррупции и борьбе с ней путем информирования сообщества беженцев из Украины в нашей стране, а также населения Республики Молдова. Проект финансируется Правительством Германии в партнерстве с Национальным Антикоррупционным Центром.

#FărăMită: cum refugiați ucraineni pot contribui la combaterea corupției în Moldova

Ucrainenii care au căutat adăpost din calea conflictului armat își construiesc acum o nouă viață în Moldova. Pe măsură ce conflictul se prelungește, oamenii depun eforturi semnificative pentru a se integra în societatea noastră. Aproximativ 100.000 de oameni – o comunitate echivalentă cu populația municipiului Bălți – au găsit adăpost la noi acasă. Ei învață limba română, caută locuri de muncă, se informează cu privire la drepturile lor și încearcă să trăiască în siguranță.

Odată cu acordarea protecției temporare, refugiații își pot planifica viața în Moldova mai ușor, deoarece statutul le oferă mai multe drepturi pentru integrarea lor:

 • asistență medicală primară și de urgență
 • acces la învățământul general public
 • asistență socială și măsuri de protecție socială
 • dreptul de încadrare în câmpul muncii etc.

Cei care au obținut statutul de protecție temporară beneficiază de toate acestea în mod gratuit, la fel ca populația locală. „Atunci când se pretinde o sumă de bani în schimbul unui serviciu garantat gratuit, sau în cazul în care un refugiat este martor al unui caz de corupție, este foarte important ca aceste cazuri să fie raportate imediat, în special organelor competente de gestionarea acestor raportări. Beneficiarii și refugiații trebuie să înțeleagă și să conștientizeze că drepturile lor legale nu pot fi puse sub semnul întrebării printr-o cerere de mită, iar dacă se confruntă cu o asemenea situație, să știe că este o infracțiune reglementată de Codul Penal al Republicii Moldova, pentru care pedeapsa maximă prevăzută este închisoarea”, explică Tatiana Agachi, juristă, Centrul de Drept al Femeilor.

Cum poți semnala un act de corupție?

Pornind de la convingerea că actele de corupție provoacă daune semnificative progresului economic și calității vieții societății, jurista încurajează refugiații și comunitățile în care locuiesc să raporteze actele de corupție atunci când li se cere mită pentru beneficii gratuite, prin:

 • apelarea Liniei Naționale Anticorupție a CNA: 080055555;
 • depunerea direct la CNA a unei plângeri pe faptele de corupție care li s-au întâmplat.

A fi refugiat nu este o alegere. A fi corupt – da. Ai dreptul să trăiești în siguranță #fărămită!

Despre campanie

„Ai dreptul să trăiești în siguranță #fărămită!” este o campanie de comunicare dedicată prevenirii și combaterii corupției, prin informarea comunității de persoane refugiate în țara noastră din Ucraina, precum și a populației Republicii Moldova. Proiectul este finanțat de către Guvernul Germaniei, în parteneriat cu Centrul Național Anticorupție.

Telegram