Летняя школа для волонтёров «BE.DO.HAVE» 2019
Telegram

Проект BE.DO.HAVE. – это образовательный курс для волонтеров, который позволяет получить профессиональную подготовку для создания и реализации собственной идеи социального, волонтерского проекта. Важным фактором создания проекта является глубокое исследование потребностей Республики.

Данный курс направлен на создание волонтерских социальных проектов, а также на развитие лидерских качеств у волонтеров. Курс стоит из 4 этапов:

 • 12-18 августа 2019 – Летняя школа (6 дней выездного семинара с целью образования и создания идей социальных проектов)
 • Август – Декабрь 2019 – Запуск проектов и ежемесячное координирование (1 встреча в месяц с каждой командой проекта с целью корректировки работы проекта и решению возникающих проблем)
 • Октябрь 2019 – Промежуточный семинар (3 дня выездного семинара для волонтеров с целью составления корректировок по работе проекта)
 • Декабрь 2019 – Финальный семинар (1 день семинара с целью анализа работы проекта для 12 лидеров и активных участников проектов)

Правила участия

 1. Подать заявку на участие в цикле BE.DO.HAVE имеет право любой гражданин Республики Молдова, который желает реализовать собственную идею социального проекта.
 2. От одного города может принимать участие не менее 3 человек.
 3. Возраст участников проекта от 15 полных лет.
 4. При формировании групп в летней школе все участники из одного города автоматически попадают в одну рабочую группу.
 5. Проект проводится на русском языке.
 6. Сроки подачи заявления от городов Республики до 15 июля 2019 года.
 7. Трансфер в Кишинев осуществляется участниками самостоятельно, обязательно к указанному времени. Трансфер к месту проведения из Кишинева осуществляется организаторами.
 8. Дальнейшее координирование разработанного социального проекта осуществляется лидером проекта с дальнейшим сопровождением координатора проекта BE.DO.HAVE.
 9. Участие во всех этапах проекта обязательно!

Личные качества

Участник проекта BE.DO.HAVE –

Ответственный, доброжелательный, с активной жизненной позицией, внимательный и неравнодушный к проблемам социума, решительный, инициативный, уверенный в своих силах, обладающий лидерскими качествами, умеющий работать в команде.

Со всеми кандидатами обязательно проводится первичное интервью с координатором проекта. С кандидатами из городов РМ интервью проводится online.

Место проведения

Летняя школа – База отдыха DACIA-MARIN, Vadul lui Voda , ул. Balneara 5 A
Промежуточный семинар – База отдыха DACIA-MARIN, Vadul lui Voda , ул. Balneara 5 A
Встречи групп и лидеров – ЕКЦ “КЕДЕМ” , Е.Дога 5.

Даты регистрации: до 20 июля 2019 года.

Ссылка на онлайн регистрацию: АНКЕТА
Ссылка на мероприятие в Facebook: МЕРОПРИЯТИЕ

Proiectul BE.DO.HAVE este un curs educațional pentru voluntari, care vă permite să obțineți formare profesională pentru a crea și implementa propria idee de proiect social, voluntar. Un factor important în crearea proiectului este cercetarea profundă a necesităților Republicii. Acest curs are drept scop crearea proiectelor sociale voluntare, precum și dezvoltarea abilităților de leadership în rândul voluntarilor. Cursul este format din 4 etape:

 • 12-18 August 2019 – Școala de vară (6 zile de seminar în scopul educației și creării ideilor proiectelor sociale)
 • August – Decembrie 2019 – Lansarea proiectelor și coordonarea lunară (1 întâlnire pe lună cu fiecare echipă de proiect pentru a ajusta funcționarea proiectului și pentru a rezolva problemele apărute)
 • Оctombrie 2019 – seminar intermediar (3 zile de seminar pentru voluntari cu scopul elaborării ajustărilor la proiect)
 • Decembrie 2019 – Seminar final (1 zi de seminar cu scopul de a analiză a activității proiectului pentru 12 lideri și participanți activi a proiectului)

Reguli de participare

 1. Aplicați pentru a participa la ciclul BE.DO.HAVE are dreptul orice cetățean al Republicii Moldova care dorește să-și realizeze propria idee a proiectului social.
 2. De la un oraș poate participa cel puțin 3 persoane.
 3. Vârsta participanților la proiect: de la 15 ani întregi.
 4. La formarea grupurilor în școala de vară, toți participanții dintr-un oraș intră automat într-un grup de lucru.
 5. Proiectul se desfășoară în limba rusă.
 6. Termenul de depunere a cererii de la orașele Republicii pînă la 15 iulie 2019.
 7. Transferul la Chișinău se efectuează de către participanți de sine stătător, obligatoriu până la ora indicată. Transferul la locul de desfășurare din Chișinău se efectuează de către organizatori.
 8. Coordonarea ulterioară a proiectului social elaborat este realizată de liderul proiectului cu însoțirea ulterioară a coordonatorului proiectului BE.DO.HAVE.
 9. Participarea la toate etapele proiectului este obligatorie!

Calitățile personale

Membrul proiectului BE.DO.HAVE –

Responsabil, prietenos, cu o poziție activă de viață, atent și indiferent față de problemele societății, ambițios, proactiv, încrezător în abilitățile sale, cu calități de lider, capabil să lucreze în echipă.

Cu toți candidații, este obligatoriu să se efectueze un interviu primar cu coordonatorul proiectului.
Cu candidații din orașele Republicii Moldova interviul se desfășoară online.

Locul Desfășurării

Școala de vară – Baza de odihnă DACIA-MARIN, Vadul lui Voda, str. Balneara 5 A
Seminar intermediar – Baza de odihnă DACIA-MARIN, Vadul lui Voda , str. Balneara 5 A
Întâlniri de grup și lideri – CCE “КЕDЕМ”, Е. Doga 5.

Datele de înregistrare: pînă la 20 iulie 2019.

Link la înregistrarea online: АНКЕТА
Link la evenimentul Facebook: МЕРОПРИЯТИЕ

Telegram