Expoziție de pictură și fotografie “I`m art”
Начало: 19/02/2019 - 18:30
Конец: 26/02/2019 -
Место: Biblioteca Municipală B. P. Hasdeu
Цена: -
FACEBOOK

Выставка живописи и фотографий “I’m art”, в которой представлены 40 картин разных художественных течений и 30 фотографий, организована Центром информации ГЕНДЕРДОК-М – единственной организацией, защищающей права ЛГБТ в Молдове.

Картины нарисованы бенефициарами ГЕНДЕРДОК-М в рамках двадцати мастерских, организованных в партнерстве с арт-пространством «Cocoșul Roșu», при поддержке посольства Королевства Нидерландов. Модераторкой мастерских была художница Василуца Василаке.

На занятиях по живописи участники и участницы мастерских изучали различные художественные направления в изобразительном искусстве. Таким образом, выставленные работы представляют собой краткую историю искусства, начиная с XIX века: от символизма до импрессионизма, фовизма, сюрреализма и вплоть до оптического искусства.

Представленные на выставке фотографии, сделаны Дойной-Романцей Докицан, молодой фотохудожницей из сообщества ЛГБТ. Дойне удалось проникнуть в рабочую атмосферу мастерских, войти в творческое пространство участников занятий, запечатлев их живые эмоции.

Цель этой выставки – показать, что искусство является открытым, безграничным, ему чужды предубеждение, стигма и фобия. Это мир без страха, в котором есть место для всех.

Партнеры: Cocoșul Roșu, Посольство Королевства Нидерландов
ПРИМЕЧАНИЕ: все выставленные работы могут быть куплены.

Expoziția de pictură și fotografie “I’m art”, care cuprinde 40 picturi în diferite genuri și 30 fotografii, este organizată de Centrul de Informații GENDERDOC-M, unica organizație din Moldova care luptă pentru drepturile persoanelor LGBT.

Picturile au fost realizate de beneficiarii GENDERDOC-M în cadrul celor 20 de ateliere, organizate în parteneriat cu spațiul de artă „Cocoșul Roșu”, susținute de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos.

Facilitatoarea atelierelor a fost artista Vasiluța Vasilache.

Fiecare atelier a fost o incursiune în curente și mișcări artistice diferite. Astfel, lucrările expuse reprezintă o scurtă istorie a artei, începând cu sec. XIX, de la simbolism și fauvism la suprarealism și artă optică.

Fotografiile expuse sunt realizate de Doina-Romanța Dochițan, o tânără fotografă din comunitatea LGBT. Doina a reușit să se cufunde în atmosfera de lucru a atelierelor, să intre în spațiul creator al participanților, prinzând emoțiile, astfel încât acestea să nu-și piardă din intensitate odată fotografiate.

Scopul acestei expoziții este de a arăta că arta este o dimensiune deschisă, fără limite, străină de prejudecăți, stigmă și fobii. E o lume fără frică, în care există loc pentru oricine.

Parteneri: Cocoșul Roșu, Ambasada Regatului Ţărilor de Jos

NOTĂ: Toate lucrările expuse vor putea fi cumpărate.

The painting and photography exhibition “I’m art”, comprising 40 paintings in different genres and 30 photos, is organized by GENDERDOC-M Information Center, the only organization fighting for LGBT rights in Moldova.

The paintings were created by beneficiaries of GENDERDOC-M in the course of twenty workshops organized in partnership with Cocoșul Roșu art space and supported by the Embassy Office of the Kingdom of the Netherlands.

These workshops were facilitated by the artist Vasiluţa Vasilache.

Each workshop represented an insight into different artistic movements. Thus, the exhibited works represent a short history of art, starting with the XIX century, from symbolism and fauvism to surrealism and optical art.

The author of presented photographs is Doina-Romanța Dochițan who is a young photographer from the LGBT community. Doina managed to get in touch with the working atmosphere of the workshops and enter the creative space of the participants, successfully maintaining the intensity of their emotions while capturing.

The aim of this exhibition is to show that art is an open, limitless dimension, free of prejudice, stigma and phobia. It’s a world without fear, where there is a place for everyone.

Partners: Cocoșul Roșu, Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

IMPORTANT: all exhibited works will be for sale.

Telegram