27 сентября 2018

Как принять участие в проекте Стипендии для профессионального обучения от Фонда Orange MoldovaВы студент первого курса колледжа, образцового центра или профессиональной школы и достигли хороших результатов в учёбе? Подайте заявку на участие в проекте Стипендии для профессионального обучения от Фонда Orange Moldova, и можете получить стипендию в размере 12 000 лей на 2018-2019 учебный год.

В целях облегчения доступа молодых людей из социально уязвимых семей к качественному образованию после окончания школ и гимназий, Фонд Orange Moldova предлагает в этом году 80 стипендий. Проект реализуется Информационно-Образовательным Центром и осуществляется в партнерстве с Министерством Образования, Культуры и Исследований и Министерством Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты.

В текущем выпуске, стипендии будут предоставлены следующим образом:

 • 50% для бенефициаров проекта в предыдущем выпуске
 • 50% для других претендентов, которые соответствуют условиям участия.

Условия участия

Участники должны соответствовать следующим требованиям:

1) быть зачисленным на первый курс обучения в колледже, образцовом центре или профессиональной школе в Молдове, начиная с сентября 2018 года;

2) обладать, по крайней мере, одним социально-уязвимым признаком, из нижеперечисленных:

 • происходить из семьи со скромным доходом;
 • происходить из неполной семьи (семьи с одним родителем);
 • происходить из семьи с 3-мя и более детьми-иждивенцами (включая заявителя стипендии);
 • быть сиротой или без родителей, под опекой или попечительством;
 • быть личностью с ограниченными возможностями.

3) обладать хорошими результатами в учёбе: средний балл вступительного экзамена в колледж, образцовый центр или профессиональное училище должен быть не менее 7,50;

4) принимать участие во внеклассной учебной деятельности (по желанию) – предоставить дипломы об участии в соревнованиях, спортивных и художественных мероприятиях и т. д. с сентября 2017 года по настоящее время.

Крайний срок подачи документов – 26 октября 2018 года, до 17:00.

Процедура оценки и отбора:

Принять участие в программе могут молодые люди, которые отвечают условиям участия и подают на рассмотрение полное досье в установленный срок. Окончательное решение принимает Независимый экспертный Комитет, который будет рассматривать представленные досье в соответствии с критериями оценки. Досье для конкурса могут быть поданы лично или могут быть отправлены почтой (заказным письмом «Poşta Moldovei») по адресу: Информационно-образовательный Центр, Кишинэу, ул. А. Пушкин, 16, MD 2012, с пометкой «Стипендии для профессионального образования».

О программе

Проект Стипендии для профессионального обучения была запущена в 2010 году по инициативе Фонда Orange Moldova. В течение семи ежегодных выпусков программы, молодым людям из малообеспеченных семей было предоставлено 577 стипендий, с целью их поддержки в получении профессии, общая стоимость которых составила около 7млн. леев.

Aplică la proiectul Burse pentru formare profesională al Fundației Orange

Ești student în primul an la colegiu, centru de excelență sau școală profesională și ai rezultate academice bune? Aplică la proiectul Burse pentru formare profesională al Fundației Orange Moldova și poți beneficia de o bursă în valoare de 12 mii lei pentru anul de studii 2018 – 2019.

Pentru a facilita accesul tinerilor care provin din medii social-vulnerabile la educaţie de calitate după absolvirea şcolilor şi gimnaziilor, Fundaţia Orange Moldova oferă 80 de burse în cadrul ediției din acest an. Proiectul este implementat de Centrul de Informaţii Universitare și se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

La ediţia curentă, bursele vor fi oferit după cum urmează:

 • 50 % pentru beneficiarii proiectului din ediţia precedentă
 • 50 % pentru ceilalţi candidaţi care întrunesc condiţiile de eligibilitate.

Condiţii de participare

Participanţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
1) să fie înmatriculați în primul an de studii în cadrul școlilor profesionale, colegiilor sau centrelor de excelență din Moldova, începând cu luna septembrie 2018;
2) să demonstreze cel puţin o caracteristică social-vulnerabilă, din cele menţionate mai jos:

 • tineri ce provin din familii cu venituri modeste;
 • tineri ce provin din familii incomplete (familii monoparentale);
 • tineri ce provin din familii cu 3 şi mai mulţi copii, aflaţi la întreţinere (inclusiv solicitantul bursei);
 • tineri orfani şi tineri rămaşi fără îngrijirea părinţilor, aflaţi sub tutelă sau curatelă;
 • tineri cu dizabilităţi.

3) să dea dovadă de o situaţie academică bună, nota medie de la concursul de admitere la școala profesională, colegiu sau centru de excelență să nu fie mai mică de 7,50;
4) să demonstreze participarea în activităţi academice și extracurriculare (opţional) – diplome de participare în concursuri, activități sportive și artistice etc. din septembrie 2017 – prezent.

Data limită de prezentare a dosarelor este 26 octombrie 2018, până la ora 17:00.

Procedura de evaluare şi selecţie

Sunt consideraţi eligibili tinerii care îndeplinesc condiţiile de participare pentru proiect şi au prezentat dosarul de aplicare complet, respectând termenul limită. Decizia finală este luată de către o Comisie de Experţi Independenţi, care va evalua dosarele depuse, potrivit criteriilor de evaluare. Dosarele pentru concurs se vor depune personal sau pot fi transmise prin poştă ordinară (prin scrisoare recomandată “Poșta Moldovei”) la adresa: Centrul de Informaţii Universitare, mun. Chişinău, str. A. Puşkin 16, MD 2012, cu mențiunea Concurs “Burse formare profesională”. Formularele de aplicare și informaţii suplimentare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare sau la tel: (022) 221167, 221172, www.eac.md.

Despre proiect

Proiectul Burse pentru formare profesională a fost lansat în anul 2010, la inițiativa Fundației Orange Moldova. Pe parcursul celor 7 ediții anuale, au fost oferite 577 de burse tinerilor din medii defavorizate pentru a-i motiva să obțină o profesie, valoarea totală a acestora fiind de aproximativ 7 milioane lei.

Подписывайся